МБАЛ Света Богородица

Site name

Полезна информация за здравноосигурени пациенти

Права и задължения на задължително здравноосигурените лица

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР създава условия за гарантиране и упражняване на правата на здравноосигурените лица в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Всички здравноосигурени граждани имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Достъп до лечебни заведения за болнична помощ

Лекарите и зъболекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ насочват с “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК № 7) пациентите към избрано от тях лечебно заведение за болнична помощ на територията на цялата страна. Необходимо е болницата (или диспансерът) да са сключили договор с РЗОК за лечение по съответната клинична пътека.

Първичният медицински документ “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ-НЗОК № 7) има срок на валидност 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

Моите права и задължения като здравноосигурен
Аз съм здравноосигурен. Имам право на:

• достъпна и качествена здравна помощ;
• информация за здравословното ми състояние и методите за лечението ми;
• първична извънболнична медицинска помощ;
• специализирана извънболнична медицинска помощ;
• медико-диагностични изследвания;
• високоспециализирани медицински дейности;
• дентална помощ;
• болнична помощ;
• лекарства за домашно лечение;

Всичко, което съм споделил с лекаря, е поверително.

Като пациент имам право на информирано съгласие:
Информирано съгласие е своевременното предоставяне на медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение. За получаването на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител.
В случаите, когато е налице отказ на родителя, настойника или попечителя и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Всяка медицинска и дентална дейност, свързана с моето лечение, се осъществява след изразено от мен информирано съгласие.

Лекуващият лекар трябва да ме уведоми за:

• диагнозата и характера на заболяването ми;
• целите, начина и различните възможности на лечението, както и очакваните резултати и прогнозата;
• рисковете, свързани с предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
• вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение.
• повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации. (В тези случаи информираното съгласие се предоставя в писмена форма.)

Аз избирам свободно своя личен лекар.
От него получавам личната си здравноосигурителна книжка.
Към личния си лекар се обръщам винаги, когато имам здравословен проблем и се нуждая от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства.

Ако пребивавам в друго населено място за срок до един месец и трябва да получа медицинска помощ, мога да се обърна към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. Необходимо е да му представя здравноосигурителната си книжка.
Ако ми се налага да пребивавам в друго населено място за срок от един до пет месеца, трябва да направя временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта трябва да закупя от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще ме обслужва за периода на пребиваването ми на новото място. При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният ми избор на общопрактикуващ лекар.

Ако не съм доволен от общопрактикуващия лекар или отида да живея на друго място, имам право да си избера нов личен лекар. Това става два пъти в годината – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За смяната ми е нужен специален формуляр, който трябва да закупя от книжарница за медицинска документация. С формуляра трябва да отида при новоизбрания личен лекар и на място да попълня моите, и на лекаря, лични данни. Трябва да представя на новоизбрания лекар здравноосигурителна книжка (или третия екземпляр от регистрационния формуляр, ако нямам здравноосигурителна книжка). Не е необходимо да уведомявам досегашния си личен лекар за извършената смяна.

Имам здравословен проблем.
Посещавам личния си лекар. Той ме преглежда и ми назначава лечение.
В лекарския кабинет е изложена информация кои категории граждани са освободени от потребителска такса при получаване на медицински и дентални услуги. Ако не попадам в изброените категории, заплащам потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната.

Трябва да ми се направят изследвания.
Лекарят ме изпраща с направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.
В лабораторията заплащам такса за вземане на биологичен материал.

Нуждая се от консултация при лекар специалист.
Моят личен лекар ме изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.
Лекарят специалист ме преглежда, и ако се нуждая от допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той ми назначава лечение. Срокът за извършване на вторичен преглед от изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.
За всяко посещение при лекаря заплащам потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

Трябва да се лекувам вкъщи.
Лекуващият лекар/лекар по дентална медицина назначава лечение. Той ми издава болничен лист за срок до 14 дни без прекъсване, но за не повече от 40 дни (с прекъсване) в рамките на една календарна година – за едно или повече заболявания.
Ако състоянието ми налага, след изтичането на този срок мога да бъде насочен към ЛКК.

За домашното ми лечение са необходими лекарства.
Лекарят ме информира кои медикаменти се заплащат изцяло или частично от НЗОК. Предписва ми лекарствата на рецепта-бланка на НЗОК и аз ги получавам от аптека, която е сключила договор с касата. Ако здравната каса не поема изцяло цената на предписаните лекарства, доплащам нужната сума.
Ако лекарствата за моето лечение не се заплащат от НЗОК, лекарят издава обикновена рецепта и аз мога да ги закупя от всяка аптека.

Имам хронично заболяване.
Личният ми лекар ме информира дали подлежа на диспансеризация при него, или трябва да бъда включен за диспансерно наблюдение при лекар специалист. Лекарят, при когото се водя на диспансерен отчет, ме информира какви и колко изследвания и консултации трябва да ми се правят. Той проследява хроничното ми заболяване.

За лечението на хроничното ми заболяване са необходими лекарства.
Нужно е да закупя от книжарница за медицинска документация Рецептурна книжка на хронично болния, в която личният ми лекар вписва своите и моите данни, и отбелязва хроничните ми заболявания. Трябва да заверявам рецептурната книжка в районната здравноосигурителна каса по местоживеене (или в съответния общински офис на РЗОК).
В рецептурната книжка личният ми лекар или лекарят специалист по профила на заболяването ми вписва лекарствата и медицинските изделия, нужни за моето лечение.
Всеки месец лекарят, наблюдаващ хроничното ми заболяване, изписва нужните лекарства на рецепта-бланка на НЗОК и ги вписва в рецептурната книжка.
С рецептурната книжка и рецептата получавам лекарството от аптека, сключила договор с НЗОК. Ако то е платено частично от здравната каса, доплащам необходимата сума.
Трябва своевременно да представям за заверка рецептурната си книжка в РЗОК по местоживеене. Трябва да подам и декларация, с която да удостоверя, че съм здравноосигурен.

Нуждая се от дентално лечение.
Мога да посетя всеки лекар по дентална медицина, сключил договор със здравната каса. На видно място в кабинета му трябва да бъде обявен списък с дейности, които са изцяло или частично заплатени от здравната каса.
Трябва да представя на лекаря по дентална медицина личната си здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса ми е извършил. Ако тези дейности не са заплатени изцяло от НЗОК, доплащам необходимата сума.
За всяко посещение при лекаря по дентална медицина заплащам потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

Нуждая се от консултация или лечение при специалист по дентална медицина.
Лекарят по дентална медицина ме изпраща с талон-направление при специалист. Той ме консултира и провежда лечението, за което доплащам или заплащам изцяло. Ако се окаже, че трябва да се лекувам или оперирам в болница, специалистът (или общопрактикуващият лекар по дентална медицина) ми издава талон-направление за болнично лечение.

Трябва да постъпя за лечение в болница.
Личният ми лекар или специалистът ме изпращат с талон-направление към избрана от мен болница, която е сключила с РЗОК договор за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата.
При постъпването в лечебното заведение лекарят ме преглежда, обяснява ми диагнозата и обсъжда с мен начина на лечението, както и рисковете, свързани с него.
НЗОК заплаща изцяло лечението ми по клинична пътека, заедно с лекарствата и консумативите, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека.
За всеки ден болнично лечение заплащам само потребителска такса в размер на 2% от минималната работна заплата. Ако се налага да се лекувам в болница повече от 10 дни за една година, не заплащам потребителска такса за престоя си след десетия ден.
Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа след изписването ми от болничното заведение.
Трябва да предоставя издадената ми от болницата епикриза на личния си лекар, който ще продължи да наблюдава моето здравословно състояние.

Като здравноосигурен аз имам и задължения:

• Трябва редовно да заплащам здравноосигурителните си вноски;
• Трябва да нося личната си здравноосигурителна книжка винаги, когато посещавам личния си лекар или лекаря по дентална медицина;
• Трябва да се явявам на задължителен профилактичен преглед, изследване или имунизация;
• Трябва да изпълнявам предписанията на лекаря, както и изискванията за профилактика на заболяванията;
• Трябва да спазвам установения вътрешен ред на лечебното заведение, в което получавам медицинска или дентална помощ;
• Трябва да уважавам професионалното и човешкото достойнство на лекарите;
• Не трябва да увреждам умишлено собственото си здраве или здравето на друг човек.

Потребителска такса

Съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) здравноосигурените граждани заплащат за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната. За всеки ден болнично лечение потребителската такса е 2% от минималната работна заплата. Ако се налага пациентът да остане в болнично заведение повече от 10 дни в рамките на една година, той не заплаща потребителска такса за престоя си след 10-тия ден.

Потребителска такса заплащам за оказана медицинска и дентална помощ:
• Преглед
• Поставяне на диагноза
• Издаване на направление за консултация или за изследвания – след преглед
• Назначаване на медикаментозно лечение (изписване на рецепта) – след преглед
• Възстановителни процедури
• Изследвания
• Лечение
• Профилактични дейности.

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:
• лица със заболявания, определени по списък към НРД
• малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството
• пострадали при или по повод отбраната на страната
• ветерани от войните, военноинвалиди
• задържани под стража лица
• задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи
• задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност или лишени от свобода
• социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
• лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник
• медицински специалисти
• пациенти със злокачествени новообразувания
• бременни и родилки до 45 дни след раждането
• здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно “Наредба за медицинска експертиза“.

Използваме бисквитки.
"Бисквитките" ни помагат да ви предоставим по-добро преживяване с нашия уебсайт. С използването му вие се съгласявате с тях.